Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Versiunea [28.01.2020]

 

Cine suntem si cum folosim website-ul

Acest website (https://ipboutique.ro/) (denumit în cele ce urmează “website-ul” sau cu termeni similari) este operat de către IP Boutique – Cabinet de Proprietate Industriala, Act de Autorizare nnr. 2011-1735, C.I.F : 23584774, sediu: Bucuresti, Sector 3, str. Complexului nr. 1, bl. 62, sc. 3, et. 4, ap.106 (denumită în cele ce urmează “Ip Boutique”, “noi”, “Operatorul” sau orice alt termen similar).

Dacă doriți să ne transmiteți feedback-ul dvs. sau doriți să aflați informații suplimentare, puteți folosi formularul nostru de contact, ne puteți transmite un email la adresa office@ipboutique.ro sau ne puteți scrie la adresa de sediu.

 

Scopul acestei politici de confidențialitate

Ip Boutique, în calitate de Operator de date cu caracter personal (care includ orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoana Vizată”), respectă drepturile dvs. cu privire la aceste date cu caracter personal (denumite și „date personale” sau “DCP”).

In acest sens am adoptat și implementat această politica de confidențialitate (“Politica de confidențialitate”) cu privire la utilizarea datelor dvs. personale. Această Politică de confidențialitate conține informații importante cu privire la aspecte precum:

  • Ce tip de date personale sau alte informații colectăm, stocăm, transferăm și, în general, cum utilizăm datele dvs. personale (aceste operațiuni fiind denumite în mod colectiv “prelucrări” sau “operațiuni de prelucrare”), precum și modurile și scopurile pentru care sunt realizate aceste prelucrări;
  • Către cine dezvăluim aceste date, dacă este cazulꓼ
  • Ce tip de măsuri de securitate aplicăm pentru protecția acestor dateꓼ
  • Care sunt drepturile pe care le aveți în legătură cu aceste date și cum le puteți exercitaꓼ
  • Alte informații obligatorii potrivit REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016;privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”GDPR”).

Vă încurajăm să citiți cu atenție această Politică de confidențialitate și vă punem în vedere că ea nu aduce atingere sau înlătură orice drepturi pe care vi le acordă în mod imperativ legislația aplicabilă.

 

Când și cum vă prelucrăm datele cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal și scopurile prelucrărilor

Prin intermediul formularului de contact al website-ului solicităm următoarele date personale, pentru următoarele scopuri:

Date personale: Nume si adresa de email, precum si orice alte DCP furnizate de către Persoana Vizata în mod voluntar în corpul mesajului.

Scopurile prelucrării: Comunicarea cu utilizatorii website-ului.

Durata stocării

Datele rămân stocate electronic pe o durata de 3 ani ulterioară transmiterii acestora de către utilizatorul website-ului, pentru scopuri de probă în instanță, cu excepția situației când legislația impune un termen mai mare (ex: termen de arhivare impus de legislația contabilă).

Marketing

NU folosim datele dvs. personale pentru scopuri de marketing sau pentru alte scopuri decât cele menționate mai sus.

Temeiul legal al prelucrării

Art. 6, litera b) din GDPR – persoana vizată și-a dat acordul pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Art. 6, litera f) din GDPR – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Operator. In acest caz, este vorba de comunicarea cu utilizatorii website-ului nostru.

 

Către cine putem transmite datele personale

  • Angajații, colaboratorii, consultanții noștri sau alte persoane autorizate, care au nevoie să cunoască aceste informații. Fiecare asemenea persoană este supusă unei obligații legale sau contractuale de confidențialitate;
  • Partenerii noștri În această categorie pot intra persoane precum: prestatori de servicii online, furnizori de software, furnizori de servicii de web-hosting, prestatori de advertising online.

Partenerii noștri implementează măsurile de securitate necesară pentru protecția datelor personale și prelucrează aceste date exclusiv pentru scopurile menționate în această Politică de confidențialitate.

 

Transfer internațional de date personale

Nu intenționăm să transferăm datele dvs. personale în afara Uniunii Europene.

 

Inexistența unui proces decizional automatizat

Nu veți fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dvs. cu caracter personal, cum ar fi profiling-ul.

 

Care sunt drepturile dvs. si cum le puteți exercita

Ne angajam să vă respectăm drepturile cu privire la datele personale și informațiile pe care ni le furnizați

Pe scurt, aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul la opoziție al Persoanei Vizate

În orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, în cazul prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f)  din GDPR (interesul legitim al Operatorului sau interesul public), Persoana Vizată are dreptul să solicite încetarea oricărei prelucrări de DCP, conform legii (de exemplu: dacă persoana vizată invocă motive legate de situația personală în legătură cu anumite DCP prelucrate). Totuși, nu întotdeauna o solicitare întemeiată pe dreptul de a obiecta la prelucrare va fi satisfăcută de Operator, dacă Operatorul are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

  • Alte drepturi ale Persoanei Vizate

Dreptul de acces. Persoanele vizate au dreptul la orice moment să aibă acces la DCP pe care Operatorul sau partenerii săi le prelucrează. În virtutea acestui drept, persoanele vizate au dreptul sa obțină informații cu privire la aspecte precum: natura, prelucrarea și dezvăluirea acestor DCP către terți.

Dreptul la rectificare. La cererea persoanelor vizate, Operatorul va rectifica orice eroare sau inexactitate privind DCP.

Dreptul de a fi uitat”. Persoanele vizate au dreptul sa solicite la orice moment ștergerea DCP pe care Operatorul sau partenerii săi le prelucrează pentru anumite motive (de exemplu: daca scopul prelucrării DCP a fost îndeplinit). Totuși, nu întotdeauna o solicitare întemeiata pe dreptul de a fi uitat va fi satisfăcuta de Operator, de exemplu: daca DCP sunt necesare pentru apărarea unui drept în justiție al Operatorului.

Dreptul de a restricționa prelucrarea. în anumite condiții prevăzute de Lege, Persoana Vizată are dreptul să restricționeze prelucrarea DCP (de exemplu: în situația în care exactitatea sau corectitudinea DCP este contestată de Persoana Vizată). În asemenea situații, prelucrarea nu va mai putea fi efectuată decât cu consimțământul Persoanei Vizate, cu anumite excepții (de exemplu: stocarea).

Dreptul la portabilitatea DCP. În condițiile prevăzute de Lege, Persoana Vizată are dreptul să solicite ca DCP care o privesc și pe care le-a furnizat să fie transmise într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat; DCP astfel furnizate pot fi transmise către alt Operator, la solicitarea persoanei vizate.

Dreptul de a retrage consimțământul. Atunci când DCP sunt prelucrate pe baza consimțământului Persoanei Vizate, se poate retrage acest consimțământ la orice moment. Aceasta nu va afecta prelucrările efectuate în trecut, dar poate împiedica prelucrarea în viitor. În principiu, DCP de mai sus nu sunt prelucrate în temeiul consimțământului persoanei vizate, dar este posibil ca pe viitor aceasta sa se întâmple, caz în care dreptul de retragere a consimțământul devine aplicabil.

Dreptul de a se adresa autorității de supraveghere. Pentru prelucrările care intră în competenta autorităților romane, Persoana Vizată poate adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro).

In vederea exercitării oricărui drept din cele menționate mai sus, precum și pentru a pune orice întrebare cu privire această Politică de confidențialitate, ne puteți contacta, folosind datele de contact de mai sus.

Drepturile enumerate mai sus nu aduc atingere altor drepturi ce vă revin în temeiul legii.

 

Alte informații

Ce se întâmplă dacă refuzați să ne furnizați datele personale

Nu sunteți obligat să ne furnizați datele dvs. personale, cu toate acestea, refuzul de a le furniza va face imposibilă comunicarea cu dvs.

Modificări ale Politicii de confidențialitate

Din timp în timp este posibil să modificăm această Politică de confidențialitate pentru a reflecta schimbările legislative sau modificările politicilor noastre interne, ale website-ului sau ale tehnologiei pe care o folosim. Când reveniți, vă rugăm să verificați versiunea/data Politicii de confidențialitate aplicabile și eventualele amendamente survenite.

Documente coroborate

Această Politică de confidențialitate, împreună cu și Termenii de utilizare a website-ului reprezintă contractul dvs. cu noi. Acest contract reglementează utilizarea website-ului, de aceea va încurajăm să citiți documentele de mai sus cu atenție, coroborându-le.

Linkuri catre alte website-uri

Acest website poate conține linkuri către alte website-uri terțe (care la rându-le pot colecta și prelucra datele dvs. personale). Prin accesarea acestor linkuri, veți deveni subiectul practicilor și politicilor respectivelor website-uri terțe. Ip Boutique nu își asuma și nu poate fi ținut responsabil pentru asemenea practici sau politici ale acestor website-uri.